Corrosion on the radio

https://www.rtp.pt/play/p2378/e699586/imperio-dos-sentidos